ඔස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථිර පදිංචියට අයදුම් කිරීමේ ඇගයීම් වෙනස් කෙරේ

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථිර පදිංචිය සඳහා මෙන්ම රැකියා වීසා ලබා ගැනීමේදී තමන්ගේ නිපුණතාවන් ඇගයීමකට ලක් කෙරෙන Trade Skills Assessment වැඩසටහනේ වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදුකිරීමට Trades Recognition Australia (TRA) පියවර ගෙන තිබේ.

ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ සිට හෝ විදෙස් රටක සිට නිපුණතා සංක්‍රමණික වීසා හරහා ඔස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථාපිත වීමට අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයින් තමන්ගේ වෘත්තීය සුදුසුකම් ඇගයීමකට ලක් කළ යුතුය.

Trade Skills Assessment වැඩසටහනේ වෙනස්කම්

2019 මාර්තු 01 වන දින සිට Trade Skills Assessment වැඩසටහනේ වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදුකර ඇති අතර  ඒවා පහත වැඩසටහන් කෙරෙහි බලපාන බව tradesrecognitionaustralia වෙබ් අඩවිය පවසයි.

 • TSS Skills Assessment Program (TSS program)
 • Offshore Skills Assessment Program (OSAP)
 • Trades Recognition Service (TRS)

  01. සේවායෝජකත්වය සහ පුහුණුව පිළිබඳ සුදුසුකම් ඇගයීමේ අවශ්‍යතාවන් සංශෝධනය කිරීම.

  තමන්ගේ නිර්දේශිත වෘත්තීය සඳහා අයදුමකරුවන් ඉදිරිපත් කළ යුතු සේවායෝජකත්වය සහ පුහුණුව පිළිබඳ සුදුසුකම් පහත පරිදි සංශෝධනය කළ යුතුය.

  • Licensed trade with no formal training – වසර 6 ක සේවා පළපුරුද්ද
  • Licensed trade with formal training – වසර 4 ක සේවා පළපුරුද්ද
  • Non-licensed trade with no formal training – වසර 5 ක සේවා පළපුරුද්ද
  • Non-licensed trade with formal training – වසර 3 ක සේවා පළපුරුද්ද

මෙහිදී formal training හෙවත් නිල පුහුණුව ලෙස හඳුන්වා ඇත්තේ ඒ ඒ රටවල අදාළ වෘත්තීන් හට ඇති ජාතික මට්ටමේ පුහුණුව වෙයි.

02. ඇගයීම් ගාස්තු සංශෝධනය

2019 මාර්තු 01 වන දින සිට TSS, OSAP සහ TRS යන වැඩසටහන් වල නිපුණතා ඇගයීම් සඳහා අයදුම් කිරීමේදී ඒවායේ ගාස්තු Trades Recognition Australia වෙත සෘජුවම ගෙවිය යුතු වේ.

සංශෝධිත ඇගයීම්  ගාස්තු පහත පරිදි වේ.

Skilled Workers

03. සාක්ෂි සහ අනෙකුත් ලිපි ලේඛන සැපයීම

නිපුණතා ඇගයීම සඳහා අයදුම්පත් යොමු කිරීමේදී මුදල් ගෙවන විටම තමන්ගේ සේවා යෝජකත්වය සනාථ කිරීම සඳහා වන සියලු ලිපි ලේඛන යොමු කළ යුතු අතර මුදල් ගෙවීමෙන් අනතුරුව කිසිදු ලේඛනයක් සැපයිය නොහැක. – SBS

2838

ආසාදිතයන්

2537

සුවය ලැබූ

290

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :