සඳට ගිය ඊශ්‍රායල යානය සඳ මතට කඩා වැටෙයි

ඊශ්‍රායලය විසින් සඳ වෙත යොමුකළ ඛෙයාෂීට් යානය සදට ගොඩබස්වන අවස්ථාවේ අනතුරට පත්ව විනාශවී තිඛෙනවා.
ඒ යානයේ ප්‍රධාන එන්ජිමේ දෝෂයක් මතයි. මේ ඒ පිළිබද තොරතුරු එකතුවයි.