ආධ්‍යාත්මයට හා ආරක්ෂාවට මුල්තැන දෙන්න /මහනායක හිමිවරු

මෙවර වෙසක් උත්සවය ආධ්‍යාත්මයට හා ආරක්ෂාවට මුල් තැන දෙමින් සමරන්නැයි අති පූජ්‍ය මල්වතු හා අස්ගිරි මහනායක හිමිවරුන් බෞද්ධ ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.
මේ ඊට අදාළව උන්වහන්සේලා නිකුත් කර ඇති නිවේදනයයි.