සයිබර් ප්‍රහාරයට ලක්වූ වෙබ් අඩවි මෙන්න

සයිබර් ප්‍රහාරයට ලක් වූ වෙබ් අඩවි රැසක්ම මේ වන විට සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් කර තිඛෙනවා.
මේ අදාළ වෙබ් අඩවි පිළිබද ට්විටර් ජාලය තුල පළකර ඇති නම් ලයිස්තුවයි.