ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරු දෙපලක් විසින් නිර්මාණය කරන ලද රාවණා 1 චන්ද්‍රිකාව ලබන 17 වනදා කක්ෂගත කිරීමට නියමිතව තිඛෙනවා.
මේ වන විට එම චන්ද්‍රිකාව පවතින්නේ ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානය තුලයි. මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.