වැඩ බලන්න ඇමතිවරු 3ක් පත් කෙරෙයි

මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන් ධූරවලින් ඉල්ලා අස්වීම හේතුවෙන් මතුවූ පුරප්පාඩු සදහා වැඩ බලන ඇමතිවරුන් තුන් දෙනෙකු පත්කර තිබෙනවා. ඔවුන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ අද පෙරවරුවේ දිවුරුම් දුන්නා.

ඒ අනුව නගර සැළසුම් හා ජලසම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලකී ජයවර්ධන මහතා නගර සැලසුම් ජලසම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන වැඩබලන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් අතර කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය බුද්ධික පතිරණ මහතා ද වැඩබලන අමාත්‍ය ධුරයක දිවුරුම් දුන්නා. ඒ කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු , දිගුකාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචිකිරීම , සමූපකාර සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන වැඩබලන අමාත්‍යවරයා ලෙසයි.

ඛණිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනෝමා ගමගේ මහත්මිය මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛණිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන වැඩබලන අමාත්‍යවරිය ලෙස පත්කර තිඛෙනවා.