පෙට්‍රල් මිල 3කින් වැඩිවෙයි / ඉන්ධන මිල සූත්‍රයක්ද ? සූත්තරයක්ද ?

ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 3කින් ඉහළ නංවා තිඛෙනවා.
ඒ ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට අනුවයි.
ලෝක වෙලදපලේ ඉන්ධන මිල ගණන් පහත වැටී තිබියදීත් ඉන්ධන මිල මෙසේ ඉහළ යාම සුවිශේෂ වනවා.