ඇමති ධුර අත්හල මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු මහනායක හිමිවරු බැහැදකියි

අමාත්‍ය ධූර අතහැර ගිය මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු අද මහනුවරට ගොස් මල්වතු හා අස්ගිරි මහ නායක හිමිවරුන් බැහැදැක තිඛෙනවා.

මෙහිදී මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යධුර අත්හැරීමට ගත් තීරණය පිළිබඳව මහ නායක හිමිවරුන් දැනුම් දුන් බවයි හිටපු අමාත්‍ය රවුෆ් හකිම් මහතා සදහන් කළේ.