ලංකාවේ විවෘත කරන අලුත්ම වන උද්‍යානය

ශ්‍රී ලංකාවේදී විවෘත වන නවතම පාරිසරික වන උද්‍යානය දැක බලා ගැනීමට ජනතාවට ඉතා ඉක්මනින්ම අවස්ථාව ලබාදීමට තීරණය කර තිඛෙනවා.
මේ පුත්තලම කරුවලගස්වැව ගල්විල පාරිසරික උද්‍යානය පිළිබදයි.