පාස්කු ඉරිදා තේරීම් කාරක සභාව අදත් රැස්වේ / සාක්ෂි විමසීමක් නෑ

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයට පත්කල පාර්ලිමේන්තු තේරිම් කාරක සභාවේ සමාජිකයින් අද පස්වරු 2 ට පාර්ලිමේන්තුවේදී  යලි රැස්වනවා.  තේරිම් කාරක සභාව රැස්වුවද අද සාක්ෂි විමසීමක් සිදු නොකරන බවයි එහි නියෝජිතයෙකු ලංකා ඒ නිව්ස් වෙත ප්‍රකාශ කළේ. තේරිම් කාරක සභාව වෙත ඉදිරියේදි සාක්ෂි විමසීමට කැඳවන පාර්ශව පිළිබදව අද තෙරිම් කාරක සභාව තුල සාකච්ඡා කිරිමට නියමිතයි. එමෙන්ම මෙතෙක් සිදුකළ  සාක්ෂි විමසීම් පිළිබද සමාලෝචනයක් සිදුකිරිමට ද පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයට පත්කළ විශේෂ පාර්ලිමේන්තු තේරිම් කාරක සභාව තීරණය කර තිඛෙනවා.