ජපානයේ රැකියාවලට ලාංකිකයින්ට දොර හරියි – විශේෂ

ජපානයේ රැකියා අවස්ථා වෙත යොමුවීමට ලාංකිකයන්ට අවස්ථාව යොමුව තිඛෙනවා.
මේ ඒ පිළිබද සවිස්තර තොරතුරු එකතුවයි.