ලංකාවේ හැදූ මුහුද යට අවන්හල මාලදිවයින් මුහුදේ

ශ්‍රී ලංකා තුලදී නිර්මාණය කළ ලෝකයේ විශාලතම මුහුදු පත්ලේ අවන්හල මාලදිවයිනට ගෙනයාමෙන් පසු එරට මුහුදේ සවිකර තිඛෙනවා.
මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.