බැටිකලෝ කැම්පස් විමර්ෂණ වාර්තාව කැබිනට් මණ්ඩලයට

ආන්දෝලනයට තුඩුදී පවතින බැටික්ලෝ කැම්පස් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් උසස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කමිටුව සකස් කළ වාර්තාව අද කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතව තිඛෙනවා.
කමිටුවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, සකස් කළ වාර්තාවට අනුව ලබා දී ඇති නිර්දේශ මත ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡාවට ගැනෙනු ඇති බවයි.

ඒ අනුවල බැටික්ලෝ කැම්පස් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් උසස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කමිටුව සකස් කළ වාර්තාව පසුගිය දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණා.
මේ වන විට අදාළ වාර්තාව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ද යොමු කර ඇති බවයි කමිටු සභාපති මහාචාර්ය ආශූ මාරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේ.