රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ඇදුම ගැන චක්‍රලේඛනය සංශෝධනය වෙයි

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ඇදුම සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛය යළි සංශෝධනය කිරීමට යෝජනා වී ඇති අතර ඒ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිඛෙනවා. මේ ඊට අදාළ කැබිනට් නිවේදනයයි.

aaaaaaaaa