දුම්රිය අත්‍යාවශ්‍ය සේවයක් කරන ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි

දුම්රිය සේවාව අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත්කිරිමට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ජනපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් නිකුත් කර තිඛෙනවා.
මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති දුම්රිය වර්ජනයන් සැලකිල්ලට ගනිමිනුයි මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ.