ලංකාවට උඩින් රාවණා-1 ගියේ මෙහෙමයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රාවණා 1 චන්ද්‍රිකාව අද මෙරටට ඉහළින් ගමන් කරනු ලැබුවා. මේ එහි සුවිශේෂ දර්ශන එකතුවයි.