ලෝකයේ 28 වන මහා ධනවතාගෙන් බෞද්ධ කෞතුකාගාරයක්

ලොව 28 වන මහා ධනවතා හා හොංකොං හී ධනවත්ම ව්‍යාපාරිකයා විසින් ලෝකයේ පළමු බෞද්ධ කලා කෞතුකාගාරය පිහිටුවා තිඛෙනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.