පොසිල ඉන්ධන පරදවමින් ජපානයෙන් නව ඉන්ධනයක්

ජපානය විසින් නව ඉන්ධනයක් අත්හදා බැලීමට සමත්ව සිටිනවා.
ඒ ස්වාභාවික පොසිල ඉන්ධන වෙනුවටයි.