ලංකාව යළිත් ලෝකයේ අංක 01 වෙයි

ලෝකයේ ජනප්‍රියතම හා රසවත්ම තේ ගමනාන්ත අතර මුල්තැනක් යළි ලංකාවට හිමිව තිඛෙනවා.
මේ ඊට අදාළව නිකුත්වූ නවතම වාර්තාවයි.