ටැබ් දීම ජාතික පාසල්වල නියමූ ව්‍යෘපෘතියක් පමණයි

උසස් පෙළ සිසුන්ට ටැබ් පරිගණක ලබාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත්තේ ජාතික පාසල්වල නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස පමණක් බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය නිවේදනය කරනවා. මේ එම නිවේදනයයි.

tab