අධ්‍යාපන ඇමති දූෂණ විමර්ෂණ කොමිසම හමුවට

පසුගිය වසර 4 තුළ රාජ්‍ය ආයතනවල දූෂණ වංචා පිළිබඳ විමර්ශනයට පත්කල ජනපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකය හමුවේ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අද පෙනී සිටියා.

ඒ, පෙළ පොත්වල අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාගේ ඡායාරූපය සහ පණිවුඩයක් ඇතුළත් කිරීමට අදාළව සිදුකෙරෙන විමර්ශන සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහායි.

මේ වන අමාත්‍යවරයා පොලිස් ඒකකය හමුවේ ප්‍රකාශය ලබාදෙමින් ඇතැයි ජනපති කොමිසම සදහන් කළා.