උසස් පෙළ සෑම සිසුවකුටම ටැබ් දෙනවා / අගමැති පැහැදිලි කරයි

උසස් පෙළ පන්ති පැවැත්වෙන සෑම පාසලකටම පරිගණක සහ ටැබ් යන්ත්‍ර ලබා දෙන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය කරනවා.13 වසරක අනිවාර්ය අධ්‍යාපනය , පුහුණු ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම හා නව විෂයන් හදුන්වාදීම ආදිය තුළින් අධ්‍යාපනයේ පරිවර්ථයක් සිදු කර ඇති බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා සදහන් කරන්නේ.