කැළේ රජා උඩ යවන බිහිසුණු තර්ජනය

උගන්ඩාවේ ක්වීන් එළිසඛෙත් ජාතික වනෝද්‍යානයේ ගස් නගින සිංහයින් සංචාරකයින්ගේ අවධානය දිනාගෙන තිඛෙනවා.
මේ ඒ පිළිබද පැහැදිලි කිරීම් සහිත තොරතුරු එකතුවයි.