බැටිකලෝ කැම්පස් වාර්තාව හොයන්න අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කාරක සභාවක්

මඩකලපුව විශ්වවිද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන් සකස් කළ නිරික්ෂණ වාර්තාව අධ්‍යනය කිරිම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කාරක සභාවක් පත්කිරිමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිඛෙනවා.

අධ්‍යාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ඒ සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළා. එය අධ්‍යනය කිරිමට අමාත්‍යවරුන් හතර දෙනෙකුගෙන් සමන්විත අනු කාරක සභාවක් පත්කිරිමටයි කටයුතු යොදා තිබෙන්නේ.