ලංකාවේ පලා වර්ග 5ක් පිළිකා පරදන බව හෙළිවේ

ශ්‍රී ලංකාවේ පලාවර්ග 5ක් පිළිකා ඇතුළු රෝග රැසක් තුරන් කරන බව අනාවරණවී තිඛෙනවා.
මේ ඒ පිළිබද පර්යේෂණාත්මකව හෙළිකරන ලද තොරතුරු එකතුවයි.