පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දත්ත පද්ධතිය කඩිනමින් යථා තත්වයට

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත පද්ධතියේ බිඳවැටීම කඩිනමින් යථා තත්වයට පත්කරන බව කොමසාරිස් ජෙනරාල් වියානි ගුණතිලක මහතා පවසනවා.

මේ වනවිටත් ඊට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති අතර ඒ සඳහා විශේෂ කණ්ඩායමක් ද අනුයුක්ත කර ඇති බවයි වියානි ගුණතිලක මහතා කියාසිටියේ. පවතින දෝෂය හේතුවෙන් ජාතික හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ එක්දින සේවය අද දිනයට පමණක් අවලංගු කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබුවා.