පලාලි කලාපීය ගුවන්තොටුපොළක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම අද සිට

ලබන මාසයේ මුල් සතියේදී ඉන්දියාව කේන්ද්‍රකර ගනිමින් කලාපීය වශයෙන් සිවිල් ගුවන් සේවාවක් ආරම්භ කිරීම පලාලි ගුවන්තොටුපොල කලාපීය ගුවන් තොටුපොලක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමේ මූලික අරමුණ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මහතා පවසනවා. පලාලි ගුවන් තොටුපොල ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු අද ආරම්භ වනවා.