නාවික හමුදාවේ අලුත්ම නෞකාව

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට චීනයෙන් නව නෞකාවක් පරිත්‍යාග කර තිඛෙනවා. මේ ඒ පිළිබද තොරතුරු එකතුවයි.