ලංකාවේ වෙරළක් ලෝකයේ මුල්තැනකට නම්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ හිරිකැටිය වෙරළ ලෝකයේ වඩාත් වේගයෙන් ආකර්ෂණයට ලක්වන වෙරළ තීරයක් ලෙස නම් කර තිඛෙනවා.
මේ ඒ පිළිබදයි.