මාස 7කට ඩෙංගු රෝගීන් 27,000 ක්

මෙම මාසයේ (ජූලි) පළමු සති දෙක තුළ ඩෙංගු රෝගීන් එක්දහස් හත්සියයක් වාර්තා වී තිඛෙනවා.

ජනවාරි 01 වැනිදා සිට ජූලි (14දා) දිනය දක්වා ඩෙංගු රෝගීන් විසිහත්දහස් හත්සියයක් වාර්තා වී තිබෙන බවයි ඩෙංගු මර්දන ඒකකය සඳහන් කළේ.

සක්‍රියව පවතින නිරිත දිග මෝසම් වර්ෂා තත්ත්වය හේතුවෙන් කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට, රත්නපුර හා කෑගල්ල යන දිස්ත්‍රික්කවල ඩෙංගු තත්ත්වයේ ඉහළ යෑමක් පෙන්නුම් කරන බවද එම ඒකකය අනාවරණ කළා.

මෙම වසරේ ජනවාරි පළමුවැනිදා සිට අද (14දා) දිනය දක්වා කාලය තුළ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඩෙංගු රෝගීන් 5,820ක්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 3,656ක්, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 2,371ක්, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 2,594ක්, මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 1,111ක්, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 1,337ක්, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 690ක්, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 771ක් වශයෙන් ලංකාවේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම රෝගීන් වාර්තා වී තිඛෙනවා.