රුහුණු සරසවිෙයේ පීඨ කිහිපයක් අද ඇරේ

සිසුන් සහ ආරක්ෂක අංශය අතර, හටගත් ආරවුලක් දුරදිග යාමෙන් තාවකාලිව වසා දැමුණු රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලයේ වැල්ලමඩම සංකීර්ණයේ පීඨ කිහිපයක් අද යළි විවෘත කෙරෙනවා.

මේ අනුව විද්‍යා පීඨය, ධීවර හා සාගර විද්‍යා පිඨය හා තාක්ෂණ පිඨය මෙන්ම පශ්චාත් උපාධි පිඨය අද දිනයේදි විවෘත කෙරෙන බව විශ්වවිද්‍යාල පාලන අධිකාරිය නිවේදනය කළ අතර කළමනාකරණ හා මුල්‍ය පිඨය ලබන සදුදාත් මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජිය විද්‍යා පිඨය ලබන 29 වනදා විවෘත කිරීමට නියමිතයි.