එකට කෑවොත් බලය වැඩි විස්මිත ආහාර

ආහාර වර්ගවලින් ලැඛෙන පෝෂණය මිනිස් සිරුරට උරා ගැනීම නිවැරදි කරන එකට භාවිතා කළ යුතු ආහාර පිළිබද අනාවරණයයි මේ.