රත්නපුර සහ බලංගොඩට නායයාමේ අනතුරු ඇගවීම්

වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වය සමග රත්නපුර සහ බලංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ සදහා නායයාම් පුර්ව අනතුරු නිවේදන නිකුත් කර තිඛෙනවා.

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය නිවේදනය කළේ නායයාමේ අවධානම හා පූර්ව ලක්ෂණ කෙරෙහි සැලකිලිමත්වන්නැයි එම ප්‍රදේශවල ජනතාවට දැනුම් දෙන බවයි.