උසස් පෙළ / ශිෂ්‍යත්ව උපකාරක පන්ති 30 හා 31න් සීමා කෙරේ

2019 උසස්පෙළ විභාගයට හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාළව උපකාරක පන්ති අවසන් කළ යුතු දිනයන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද නිවේදනය කළා.

ඒ අනුව උසස්පෙළ විභාගයේ උපකාරක පන්ති 7/30 දා මධ්‍යම රාත්‍රී 12ටත් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ උපකාරක පන්ති 7/31දා මධ්‍යම රාත්‍රී 12ටත් අවසන් කළ යුතු බවයි දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ.
මේ ඊට අදාළ නිවේදනයයි.