චක්‍රලේඛ කඩමින් ජාතික පාසල්වලට 3,339ක් අරන්

චක්‍රලේඛ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරමින් පසුගිය වසරේදී ජාතික පාසල් හැත්තෑ තුනකට සිසු සිසුවියෝ තුන්දහස් තුන්සිය තිස් නව දෙනකු (3339) අමතර පන්ති සඳහා ඇතුළත් කර ඇති බව අනාවරණ කර තිඛෙනවා.

වැඩිම සිසුවියන් සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කර ඇත්තේ කුරුණෑගල මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලයටයි. එම සංඛ්‍යාව 242ක්.ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විදුහලට එලෙස ඇතුළත් කර ඇති සිසුන් සංඛ්‍යාව 219ක්. මීට අමතරව කුරුණෑගල මලියදේව පිරිමි විද්‍යාලයට සිසුහු 193 දෙනෙක්ද මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට සිසුහු 143 දෙනෙක්ද කිරිබත්ගොඩ විහාරමහා දේවි බාලිකා විදුහලට සිසුවියෝ 138 දෙනෙක්ද ඇතුළත් කර තිඛෙනවා. කළුතර සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මධ්‍ය විදුහලට ඇතුළත් කර ඇති සිසුන් සංඛ්‍යාව 172ක්.

කොළඹ රාජකීය විදුහලට මේ අයුරින් ඇතුළත් කර ඇති ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 124ක් වන අතර මහනුවර මහාමායා බාලිකාවට සිසුවියෝ 135 දෙනෙක්ද මීගමුව හරිස්චන්ද්‍ර ජාතික පාසලට සිසු සිසුවියෝ 114 දෙනෙක් ද කළුතර බාලිකා මහා විද්‍යාලයට සිසුවියෝ 102 දෙනෙක් ද පින්නවල මධ්‍ය මහා විදුහලට සිසුහු 109 දෙනෙක්ද චක්‍රලේඛ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරමින් ඇතුළත් කර තිඛෙනවා. සෙසු පාසල් සඳහා ඇතුළත් කර ඇත්තේ සියයට අඩු සංඛ්‍යාවක්.අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ 2008/37 චක්‍රලේඛය අනුව ජාතික පාසලක ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිවල සමාන්තර පන්තිය සිටිය යුතු උපරිම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 40ක් වන අතර ද්විතීයික ශ්‍රේණිවල සමාන්තර පන්තියක සිටිය යුතු උපරිම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 45ක්.. ඉහත සිසුන් ඇතුළත් කර ඇත්තේ එම සීමාවන් ඉක්මවමිනුයි.