හකීම් / රිෂාඩ් ඇතුලු 4ක් ඇමති ධූරවල දිවුරයි

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසු අමාත්‍ය ධූරවලින් ඉවත්වූ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් 4 දෙනකු යළි ඇමති ධූරවල දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.මේ එම මන්ත්‍රී ලයිස්තුවයි.

රාවුෆ් හකීම් මහතා

නගර සැලසුම් , ජල සම්පාදන යන උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙසත්

රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු , දිගුකාලීන අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම සමූපකාර සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙසත්,

අමීර් අලි සෙයිඩ් මොහොමඩ් සිහාබ්දන් මහතා

කෘෂිකර්ම , වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලෙසත් ,

අබ්දුල්ලා මහරුෆ් මහතා

වරාය හා නාවික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත්

මේ අතර බුද්ධික පතිරණ මහතා

කර්මාන්ත හා වාණිජ්‍ය කටයුතු දිගුකාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම , සමුපකාර සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස

(ඡායාරූප – ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය)