ලංකා පොලවේ රත්තරං ගොඩගන්න සූදානමක්

ශ්‍රී ලංකා පොලවේ රත්රන් ගවේෂණය සදහා විදෙස් ආයෝජන රැසක් ඉදිරිපත්ව තිඛෙනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.