පෙට්‍රල් වැඩිවෙයි / ඩීසල් මිල වෙනසක් නෑ

ඉන්ධන මිල සඳහා වන මිල සූත්‍රය අනුව අද (අගෝස්තු 13) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීමට තීරණය කළ ද ඔටෝ ඩීසල්හි මිල කිසිදු සංශෝධනයක් නොකිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව, ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රු. 02 කින්ද, ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රු. 04 කින්ද වැඩිකර තිබේ. සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල රු. 03 කින් වැඩිකර තිබේ.

ඒ අනුව, නව සංශෝධිත මිල ගණන් පහත දැක්වේ.

ඉන්ධන වර්ගය වත්මන්
මිල (රු.)
සංශෝධිත
මිල (රු.)
මිලෙහි වෙනස (රු.)
ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් 136 /- 138 /- 02/-
ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් 159/- 163/- 04/-
ඔටෝ ඩීසල් 104/- 104/- වෙනසක් නැත
සුපිරි ඩීසල් 131/- 134/- 03/-