මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත සංශෝධනයට අනුමැතිය

මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.
ඒ අනුව විවාහවීමේ අවම වයස් සීමාව අවුරුදු 18ක් තෙක් ඉහළ නැංවීමට නියමිතයි.

ac12