ගෑස් අඩු වෙයි / කිරි පිටි වැඩි වෙයි

ගෘහස්ත කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල පහළ දැමීමටත් ආනයනික කිරිපිටි ග්‍රෑම් 400 පැකට්ටුවක මිල ඉහළ නැංවීමටත් ජීවන වියදම් කමිටුවේ අනුමැතිය හිමිව තිඛෙනවා.

ඒ අනුව ගෘහස්ත කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 250කින් පහළ දැමිමට නියමිත අතර ආනයනික කිරිපිටි ග්‍රෑම් 400 පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 20කින් ඉහළ නැංවීමට නියමිත බව සදහන්.