රාජ්‍ය දේපල මැතිවරණ ප්‍රචාරණයට බෑ / මැතිවරණ කොමිසම

රාජ්‍ය උත්සව සහ රාජ්‍ය දේපළ භාවිත කර පක්ෂ, අපේක්ෂකයින් සහ දේශපාලනඥයින් ප්‍රවර්ධනය හෝ අගතියට පත් වන ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීම නීති විරෝධී බව මැතිවරණ කොමිසම පවසනවා.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව සහ ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත් කර ගැනීමේ පනතේ සහ මැතිවරණ කොමිසමේ විධිවිධානවලට අනුව එය දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බවයි කොමිසම පවසන්නේ.

එහෙත් මහජන මුදල් වැය කරමින් කරන මුල්ගල් තැබීම්, විවෘත කිරීම් සහ ජනතා අයිතියට පැවරීම් යනාදී උත්සවවලදී දේශපාලනඥයින් ප්‍රවර්ධනය කෙරෙන බවට පැමිණිලි ලැබෙමින් පවතින බව ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශ කළා.

එවැනි අවස්ථා පිළිබඳ පැමිණිලි කොමිසමට ඉදිරිපත් කරන්නැයි ද ජාතික මැතිවරණ කොමිසම ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.