ගම්පොල අතුරුදන්වූ ගුරුවරියගේ මරණය ගැන පුළුල් විමර්ශනයක්

ඔක්තෝබර් පළමුවනදා අතුරුදන්වූ ,ගම්පොල පාසල් ගුරුවරියකගේ මළ සිරුර මහවැලි ගගෙන් හමුවීම පිළිබද පොලිස් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිඛෙනවා.