ජනපතිවරණ සමයේ මාධ්‍ය උපමාන ගැසට් පත්‍රය නිකුත් වෙයි

2019 ජනාධිපතිවරණ සමයට අදාළ මාධ්‍ය උපමානඇතුලත් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර තිඛෙනවා.
එහි දැක්වෙන්නේ මැතිවරණ සමය තුල මාධ්‍ය ක්‍රියාත්මක විය යුතු ආකාරයයි.