අන්තර්ජාල වංචා ගැන සැලකිලිමත් වන්න / පොලිසිය ඉල්ලයි

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මුදල් වංචා කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් සිදුවෙමින් පවතින බැවින් ඒ පිළිබද සැලකිලිමත් වන්නැයි පොලිසිය ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.
විවිධ ත්‍යාග හා ලොතරයි දිනුම් ලැබුණු බව පවසා ඒවා ලබාදීම වෙනුවෙන් මුදල් අය කරමින් මෙම වංචනික කටයුතු සිදුවන බවයි පොලිසිය පවසන්නේ.
මේ ඊට අදාළ නිවේදනයයි.