ත්‍රස්ත අවධානම් කතා බොරු / ජනාධිපති ලේකම්

ත්‍රස්ත අවධානම් පිළිබද ඇතැම් පිරිස් සිදුකරන ප්‍රචාර අසත්‍ය බව ජනාධිපති ලේකම්වරයා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.
මේ ඊට අදාළ නිවේදනයයි.