භික්ෂුණින් වහන්සේලා 8,000කට ජන්ද අයිතිය අහිමියි / කොමිසමට ලිපියක්

භික්ෂුනින් වහන්සේලා 8,000 කට ජන්දය භාවිතා කිරීමේ අවස්ථාව අහිමිවීමේ ගැටළුව පිළිබද ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව මැතිවරණ කොමිසමේ අවධානය යොමුකර තිඛෙනවා.
මේ ඊට අදාළව මානව හිමිකම් කොමිසම යොමුකර ඇති ලිපියයි.