ජන්ද කොට්ඨාශ මටිටමින් පිහිටුවූ ජන්ද කාර්යාල ඉවත් කිරීම අද

ජනපතිවරණයට අදාළව ජන්ද කොට්ඨාශ මටිටමින් පිහිටුවා ඇති ජන්ද කාර්යාල අද දිනයේ ඉවත් කළ යුතු බව දන්වමින් මැතිවරණ කොමිසම නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.
මේ එම නිවේදනයයි.