ජන්දය දැමීමේ වැරදි වලකන්න මැතිවරණ කොමිසමට ලිපියක්

ජනපතිවරණයේ දී ජන්දය භාවිතා කිරීමේදී වැරදීම් සිදුවීම වැලැක්වීම සදහා ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම විසින් මැතිවරණ කොමිසම වෙත කරුණු දැක්වීමක් සිදුකර තිබෙනවා.
මේ ඊට අදාළ ලිපියයි.