ගාල්ල -ගාල්ල නිල ජන්ද ප්‍රතිඵලය

ගාල්ල -ගාල්ල නිල ජන්ද ප්‍රතිඵලය

candidate votes %
Sajith Premadasa 31,248 46.89%
Gotabaya Rajapaksa 31,108 46.68%
Anura Kumara Dissanayaka 3,044 4.57%
Mahesh Senanayake 424 0.64%
Other 814 1.22%
2076

ආසාදිතයන්

1903

සුවය ලැබූ

162

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :