සියළුම දිස්ත්‍රික්කවල නිල තැපල් ජන්ද ප්‍රතිඵළ නිකුත් වෙයි

2019 ජනාධිපතිවරණයේ නිල තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් වී අවසන් ව තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්ක සඳහා අපේක්ෂකයින් ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව පහතින් දැක්වේ.

යාපනය
සජිත් ප්‍රේමදාස 17,961
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ1,563

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 30,918
සජිත් ප්‍රේමදාස 12,125

මාතර
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 19,379
සජිත් ප්‍රේමදාස 5,782

මඩකලපුව
සජිත් ප්‍රේමදාස 9,221
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,255

අනුරාධපුරය
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 28,957
සජිත් ප්‍රේමදාස 15,367

මොණරාගල
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 13,754
සජිත් ප්‍රේමදාස 6,380

වන්නි
සජිත් ප්‍රේමදාස 8,402
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,703

මාතලේ
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 13,405
සජිත් ප්‍රේමදාස 6,165

කොළඹ
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 21,717
සජිත් ප්‍රේමදාස 8,294

ගාල්ල
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 25,099
සජිත් ප්‍රේමදාස 9,093

ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය
සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද – 7871
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද – 5089

කුරුණෑගල
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද 45193
සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 23432

පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය
සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද – 9285
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද – 5835

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද – 19061 යි
සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද – 7940 යි

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද – 9151
සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද – 7696

කලුතර දිස්ත්‍රික්කය
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද – 22586
සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද – 9172

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද – 12983
සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද – 3947

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද – 11261
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද – 10831

පුත්තලම
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද 7645
සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 4685

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද – 21772
සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද – 11532

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද 19869
සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 9868

මහනුවර
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 34,748
සජිත් ප්‍රේමදාස 16,303

2454

ආසාදිතයන්

1980

සුවය ලැබූ

463

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :